Dashboard School Grades

IBANDA DISTRICT LOCAL GOVERNMENT

Primary Education Performance Assessment System

Subcounty Mock Results Ranking


Sub County Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 U ABS Total Div 1(%) Year
Rwenkobwa 18 48 17 29 6 1 119 15.1 2023
Kijongo 4 18 21 33 72 1 149 2.7 2023
Rukiri 9 89 59 105 82 2 346 2.6 2023
Kikyenkye 5 42 26 63 81 2 219 2.3 2023
Igorora 2 16 11 35 26 0 90 2.2 2023
Kanyarugiri T/C 1 14 11 17 6 0 49 2 2023
Kicuzi 3 20 14 32 78 5 152 2 2023
Nyamarebe 3 39 35 62 89 3 231 1.3 2023
Ishongororo 1 20 10 42 52 0 125 0.8 2023
Ishongororo T/C 1 39 35 104 136 5 320 0.3 2023
Nyabuhikye 0 2 1 6 40 1 50 0 2023
Rushango 0 3 8 15 61 1 88 0 2023
0 1 0 9 13 0 23 0 2023
Keihangara 0 17 7 34 97 3 158 0 2023

Graphical Representation of all Sub Counties Mock Results in 2023